Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Rekrutacja

Studia stacjonarne

Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

w roku akademickim 2006/2007

 studia stacjonarne

 

Zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych (plik w formacie MS Word)
Zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych (plik w formacie PDF)

 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA (AM)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Administracja

Prawa i Administracji

tel. 089 524-64-25

Systemy bezpiecze?stwa publicznego

II

KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (AK)

A

Studia
pierwszego stopnia – in?ynierskie

7 sem.

Architektura krajobrazu

Kszta?t. ?rodowiska i Rolnictwa

tel. 089 523-33-16

III

KIERUNEK BIOLOGIA (BL)

A

Studia

pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Biologia ogólna

Biologii

tel. 089 523-44-48

B

Studia

drugiego stopnia- magisterskie

4 sem.

Biologia molekularna

Biologia ?rodowiskowa

IV

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA (BT) *

A

Studia

 pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Biotechnologia

Biologii

tel. 089 523-44-48

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Biotechnologia w medycynie weterynaryjnej

Biotechnologia mikroorganizmów

Biotechnologia zwierz?t

Biotechnologia ro?lin

V

KIERUNEK BUDOWNICTWO (BD)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Konstrukcje budowlane i in?ynierskie

Nauk Technicznych

tel. 089 523-37-75

Budowa i eksploatacja dróg

VI

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO?ECZNA (DK)

A

Studia
pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

Humanistyczny

tel. 089 524-63-07

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

VII

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (WM)

A

Studia

pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 089 524-62-71

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

VIII

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (WP)

A

Studia

pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 089 524-62-71

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

IX

KIERUNEK EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (TI)

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

Podstawy techniki i zastosowania informatyki

Nauk Technicznych

tel. 089 523-36-23

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Podstawy techniki i zastosowania informatyki

X

KIERUNEK EKONOMIA (EK)*

A

Studia

pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Ekonomia przedsi?biorstwa

Nauk Ekonomicznych

tel. 089 523-47-57

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Ekonomia mened?erska

Integracja europejska i rozwój regionalny

Rynki finansowe i rachunkowo??

XI

KIERUNEK FILOLOGIA (FL)

A

Studia

pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Filologia germa?ska

Humanistyczny

tel. 089 524-63-07

Filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim

Filologia rosyjska z j?zykiem angielskim

Filologia ukrai?sko-polska

Filologia wschodnios?owia?ska

Filologia angielska

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Filologia germa?ska

Filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim

Filologia rosyjska z j?zykiem angielskim

Filologia ukrai?sko-polska

Filologia wschodnios?owia?ska

XII

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA (FP)

A

Studia

 pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Filologia polska

Humanistyczny

tel. 089 524-63-07

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Filologia polska

XIII

KIERUNEK FILOZOFIA (FZ)

A

Studia

pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Filozofia

Humanistyczny

tel. 089 524-63-07

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Filozofia

XIV

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK) *

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

Geodezja i geoinformatyka

Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej

tel. 089 523-39-77

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

Geodezja gospodarcza

Geodezja satelitarna i nawigacja

Kataster nieruchomo?ci

XV

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA (GP)

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

Gospodarka przestrzenna

Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej

tel. 089 523-39-77

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Gospodarowanie przestrzeni? i nieruchomo?ciami

Zarz?dzanie nieruchomo?ciami

XVI

KIERUNEK HISTORIA (HT)

A

Studia

pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Historia

Humanistyczny

tel. 089 524-63-07

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Historia

Zarz?dzanie informacj? naukow?

XVII

KIERUNEK INFORMATYKA (IF)

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

In?ynieria systemów informatycznych

Matematyki i Informatyki

tel. 089 535-20-11

Informatyka ogólna

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Techniki multimedialne

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

XVIII

KIERUNEK IN?YNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (IC)

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

In?ynieria przetwórstwa ?ywno?ci

Nauki o ?ywno?ci

tel. 089 523-49-83,

089 523-37-10, 089 523-34-01


 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

XIX

KIERUNEK MATEMATYKA (MT)

A

Studia
pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Sp. nauczycielska w zakresie matematyki i fizyki

Matematyki i Informatyki

tel. 089 535-20-11

Sp. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki

Matematyka

B

 Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Matematyka ogólna

Matematyka stosowana

Specjalno?? informatyczna

XX

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (MM)

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Mechanika i budowa maszyn

Nauk Technicznych

tel. 089 523-36-23

B

 Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn

In?ynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

XXI

KIERUNEK OCHRONA ?RODOWISKA (OW)*

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

Ochrona ?rodowiska

Ochrony
?rodowiska
i Rybactwa

tel. 089 523-34-21

B

 Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Biotechnologia w ochronie ?rodowiska

Ochrona zasobów naturalnych

In?ynieria ekologiczna

XXII

KIERUNEK OCHRONA ?RODOWISKA (KS)*

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

Kszta?towanie ?rodowiska

Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

tel. 089 523-33-16

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Kszta?towanie i ochrona ?rodowiska

U?ytkowanie i ochrona gleb

XXIII

KIERUNEK OGRODNICTWO (OG)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Produkcja ogrodnicza

Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

tel. 089 523-33-16

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Produkcja ogrodnicza

XXIV

KIERUNEK PEDAGOGIKA (PG)

A

Studia
pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 089 524-62-71

Doradztwo zawodowe

Pedagogika opieku?cza

Pedagogika wczesnej edukacji

Praca socjalna

Pedagogika

B

Studia

 drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Doradztwo zawodowe

Pedagogika

Praca socjalna

Wczesna edukacja

XXV

KIERUNEK PIEL?GNIARSTWO (PI)

A

Studia
pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Piel?gniarstwo

Biologii

tel. 089 523-44-48


 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

XXVI

KIERUNEK POLITOLOGIA (PL)

A

Studia
pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Politologia

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 089 524-62-71

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Mi?dzynarodowe stosunki polityczne i gosp.

Specjalno?? spo?eczno-ustrojowa

XXVII

KIERUNEK PRAWO (PR) *

A

Studia

jednolite magisterskie

10 sem.

Prawo

Prawa i Administracji

tel. 089 524-64-25

Prawo europejskie

XXVIII

KIERUNEK ROLNICTWO (RN)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Rolnictwo europejskie

Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

tel. 089 523-33-16

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Doradztwo rolnicze

Ochrona ro?lin i nasiennictwo

Produkcja ro?linna

Rolnicze surowce energetyczne

XXIX

KIERUNEK RYBACTWO (RB)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Rybactwo

Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

tel. 089 523-34-21

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Rybactwo ?ródl?dowe

XXX

KIERUNEK SOCJOLOGIA (SL)

A

Studia
pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Socjologia samorz?du terytorialnego

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 089 524-62-71

XXXI

KIERUNEK STOSUNKI MI?DZYNARODOWE (SM)

A

Studia
pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Polityka europejska

Humanistyczny

tel. 089 524-63-07

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

4 sem.

Polityka europejska

XXXII

KIERUNEK TECHNIKA ROLNICZA I LE?NA (TR)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Technika rolnicza i le?na

Nauk Technicznych
tel. 089 523-36-23

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

In?ynieria produkcji

Systemy techniczne i energetyka

XXXIII

KIERUNEK TECHNOLOGIA ?YWNO?CI I ?YWIENIE CZ?OWIEKA (TZ)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Biotechnologia ?ywno?ci

Nauki o ?ywno?ci

tel. 089 523-49-83

      089 523-37-10

      089 523-34-01

Kszta?towanie bezpiecze?stwa ?ywno?ci

Profilaktyka ?ywieniowa z elementami kosmetologii

Technologia mi?sa

Technologia mleczarska

Technologia produktów ro?linnych

?ywienie cz?owieka

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Technologia ?ywno?ci

?ywienie cz?owieka

XXXIV

KIERUNEK TEOLOGIA (TL)

A

Jednolite studia magisterskie

(cykl A)

12 sem.

Teologia

Teologii

tel. 089 523-89-46

B

Jednolite studia magisterskie

 (cykl B)

10 sem.

Teologia

XXXV

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TT)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

Kontrola i sterowanie jako?ci? w gospodarce ?ywno?ciowej

Nauki o ?ywno?ci

tel. 089 523-49-83

      089 523-37-10

      089 523-34-01

Organizacja produkcji i kszta?towanie jako?ci towarów w Unii Europejskiej

Organizacja krajowego i mi?dzynarodowego obrotu towarów

Hotelarstwo z gastronomi? i turystyk?

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Hotelarstwo z gastronomi? i turystyk?

Jako?? ?ywno?ci i obrót towarem

XXXVI

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TW)

A

Studia
pierwszego stopnia -in?ynierskie

7 sem.

Towaroznawstwo w produkcji zwierz?cej

Bioin?ynierii Zwierz?t

tel. 089 523-34-05

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Towaroznawstwo w produkcji zwierz?cej

XXXVII

KIERUNEK WETERYNARIA (WN)

A

Studia jednolite magisterskie

11 sem.

Weterynaria

Med.Weterynaryjnej

tel. 089 523-34-40

XXXVIII

KIERUNEK ZARZ?DZANIE I MARKETING (ZM)

A

Studia
pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Zarz?dzanie przedsi?biorstwem

Nauk Ekonomicznych

tel. 089 523-47-57

XXXIX

KIERUNEK ZOOTECHNIKA (ZT)

A

Studia

pierwszego stopnia -in?ynierskie

8 sem.

Chów i hodowla zwierz?t amatorskich

Bioin?ynierii Zwierz?t

tel. 089 523-34-05

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Hodowla koni i je?dziectwo

B

Studia

drugiego stopnia -magisterskie

3 sem.

Biotechnologia w hodowli zwierz?t

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Kszta?towanie jako?ci produktów zwierz?cych

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo ?ywieniowe

Uprawnienia nauczycielskie oraz z zakresu doradztwa zawodowego mo?e uzyska? ka?dy student Uniwersytetu w ramach kszta?cenia w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.

 

* Na kierunkach: biotechnologia, ekonomia, geodezja i kartografia, ochrona ?rodowiska (KS) i (OW) oraz prawo – studia mog? by? realizowane w ramach ?cie?ki programowej, prowadzonej w j?zyku obcym, opartej na dwustronnych porozumieniach z uniwersytetami europejskimi i ameryka?skimi.

 

 

 


STUDIA STACJONARNE

 

ZAMIEJSCOWE O?RODKI DYDAKTYCZNE

 

CENTRUM STUDIÓW BA?TYCKICH W E?KU

 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

I

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA (FP)

A

Studia
pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Filologia polska

Humanistyczny

tel. 089 524-63-07

087 621-60-76

087 621-07-07

II

KIERUNEK PEDAGOGIKA (PG)

A

Studia
pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pedagogika

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 089 524-62-71

087 621-60-76

087 621-07-07

 

MI?DZYNARODOWE CENTRUM EDUKACYJNE W BRANIEWIE

 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

I

KIERUNEK PEDAGOGIKA (PG)

A

Studia
pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pedagogika

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 089 524-62-71

055 243-09-20

II

KIERUNEK STOSUNKI MI?DZYNARODOWE (SM)

A

Studia
pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Polityka europejska

Humanistyczny

tel. 089 524-63-07

055 243-09-20

 


Ta strona by?a odwiedzana 1645 razy (w tym z UWM 83 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-04
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa